Mõisted

Vajalikud mõisted, terminid ning seletused transpordimaailma
paremaks mõistmiseks.

Uksest ukseni
Ukse all mõistetakse “uksest ukseni” teenuse puhul alumisel korrusel olevat hoone välisust. Kui ukseava on võimalik läbida kahveltõstukiga, siis transporditakse nõuetekohasel alusel olev kaup uksest sisse või välja.

Klient
Klient on kas kauba saatja, saaja või veo tellija.

Saadetis
Saadetise all mõistetakse ühest lähtekohast ja ühelt saatjalt ning ühte sihtkohta ja ühele saajale, ühe veokirjaga saadetud kaupa, mis on laaditud ühte sõidukisse.

Pakkeühik
Pakkeühik on transpordipakendis lahutamatu kauba kogus.

EUR- alus
Sertifitseeritud või vastavas mõõdus kaubaalus: 1,2 x 0,8 m.

FIN- alus
Sertifitseeritud või vastavas mõõdus kaubaalus: 1,2 x 1,0 m.

Saadetise arvestuslik kaal
Hinna arvestamisel lähtutakse saadetise arvestuslikust kogukaalust tulenevalt ruumivajadusest kaubaruumis:
1 m³ (cbm) = 333 kg;
1 ldm (kaubaruumi jooksev laadimismeeter) = 1850 kg;
1 euroaluse koht = 0,4 ldm; 1 finaluse koht = 0,5 ldm.
Kuidas arvestada laadimismeetrit: (pikkus x laius meetrites) / 2,4 = …. ldm
Nt. Alus mõõtudega 1,2 m x 0,8 m : (1,2 x 0,8) / 2,4 = 0,4 ldm

Kaubaruum
Kaubaruum on sõiduki osa, kus veetakse kaupa. Kaubaruum on osa sõidukist või eraldiseisev ruum (näiteks treiler, haagis, konteiner), kuhu paigutatakse ja kinnitatakse kaup veo ajaks. Kaubaruumi standard laiuseks on 2,4 meetrit.

Laadimiskoht
Laadimiskohaks loetakse veokirjas märgitud aadressi, kus toimub saadetise peale- või mahalaadimine.

Laadimismeeter
Kauba pikkus (m) x kauba laius (m) / 2,4

Laadimine
Laadimine hõlmab saadetise peale- ja mahalaadimist. Pealelaadimiseks loetakse saadetise laadimist sõidukisse laadimiskohas, paigutamist ja kinnitamist koormas. Mahalaadimiseks loetakse saadetise laadimist sõidukilt ja selle teisaldamist välisuksest sisse kui saadetist on võimalik teisaldada kahveltõstukiga. Veohinna sisse on arvestatud maksimaalne laadimisaeg kliendi juures ühe sõiduki kohta, vaata allpool olevat mõistet “normatiivne seisuaeg”.

Laadimisaeg
Laadimisaega arvestatakse hetkest, kui sõiduk saabub laadimiskohta ja vedaja annab kliendile üle veokirja eksemplari või teavitab sõiduki saabumisest laadimisele. Laadimisaeg lõpeb, kui juhile on tagastatud allkirjastatud veokirja eksemplar, vajadusel on üle antud muud veo teostamiseks vajalikud dokumendid ja sõiduk on valmis ärasõiduks (st. furgoon on suletud, tent kinnitatud ning vajadusel plommitud).

Normatiivne seisuaeg
Kaubasaatja peab laadimise teostama veohinna sisse arvestatud maksimaalse laadimisaja piires ühe sõiduki kohta alljärgnevalt (aluseks arvestuslik kogukaal):

  • pakisaadetis ( kuni 99 kg) kuni 10 min
  • väikesaadetis (alla 2500 kg) kuni 20 min
  • saadetis arvestusliku kogukaaluga 2,5 t – 5 t kuni 30 min
  • saadetis arvestusliku kogukaaluga üle 5 -10 t kuni 45 min
  • saadetis arvestusliku kogukaaluga üle 10 t kuni 45 min iga 10tonni kohta

Kui laadimine kestab kauem, fikseeritakse see veokirjas ning iga järgnev alustatud 15 min kuulub eraldi tasustamisele. Vaata lähemalt lisateenustest.

Veopakend
Veopakend on kauba käsitlemise lihtsustamiseks ja veose ohutuse tagamiseks veoprotsessil. Veopakend peab võimaldama kauba kohtkindlat kinnitamist kaubaruumis. Veopakend peab võimaldama saadetise vedu koos teiste saadetistega, saadetis ei tohi kahjustada teisi saadetisi ja sõidukit. Saadetise iga pakkeühik peab olema saatja poolt pakendatud transpordikõlbulikku pakendisse nii, et see kindlustab kauba säilimise veol. Samuti peab pakend tagama koorma püsimise sihtkohani ja välistama koorma raskuskeskme nihkumise. Vaata Pakendamise ja markeerimise ABC-d siit.

Veokiri
Saatja kinnitab iga saadetise kohta veokirja neljas eksemplaris. Veokirjale on vajalik märkida veojuhised:

saatja nimi ja aadress;
saaja nimi, mahalaadimisaadress ja soovitavalt kontakttelefon;
pakkeühikute arv, pakendi liik;
saadetise brutokaal ja maht (sisaldab aluseid, pakendit jne.)
loetelu veokirja lisaks olevatest dokumentidest;
erikokkulepped

Esitatud andmete õigsuse eest vastutab saatja. Vedaja kontrollib saadetise välist seisundit ja võrdleb neid veokirjas esitatud andmetega. Juhul, kui ei ole võimalik kontrollida või andmed ei vasta veokirjas esitatule, siis teeb vedaja sellekohase põhjendatud märkuse veokirja kõigile eksemplaridele. Veokirjast jääb üks eksemplar saatjale, üks saajale ja tellijale saadetakse veokirja eksemplar koos arvega.

Pisipakk
Pisipakiks loetakse saadetist, mille kogukaal ei ületa 35 kg ja mis koosneb ühest pakkeühikust. Pisipaki pakkeühiku pikkus ei ületa 2 m ja pikkus + ümbermõõt ei ületa 3 m.

Pakisaadetis
Pakisaadetiseks loetakse saadetist, mille kogukaal ei ületa 99 kg ning mis koosneb maksimaalselt kolmest pisipakist.

Väikesaadetis
Väikesaadetiseks loetakse saadetist, mille arvestuslik kogukaal on alla 2500 kg ja üldjuhul teostatakse vedu ümberlaadimisega.

Osakoorem
Osakoormaks loetakse saadetist, mille arvestuslik kogukaal on 2500 kg või enam ning millele lisaks mahub ja on võimalik laadida sõidukisse ka teisi saadetisi ja üldjuhul teostatakse vedu ilma ümberlaadimiseta.

Täiskoorem
Täiskoormaks loetakse saadetist, mis täidab kogu kaubaruumi, on antud veovahendi jaoks maksimaalselt lubatava kaaluga või kaubasaatja maksab kogu kaubaruumi kasutamise eest. Vedu teostatakse üldjuhul ilma
ümberlaadimiseta.

Vedaja vastutus
Ekspedeerija / vedaja vastutab kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise ja kauba kahjustumise eest kauba veoks ülevõtmise ja kohaletoimetamise vahelisel ajal ning kohaletoimetamisega viivitamise eest.
Teatud juhtudel ekspedeerija vabaneb vastutusest (näiteks puudulik pakend, kauba omadus, kliendi eksimus).

Rohkem logistikaalaseid müisteid ning nende tähendusi leiad SIIT

ELEA kodulehekülg