Ekspedeerija ja vedaja vastutuskindlustus

Ekspedeerijad tegutsevad lähtuvalt Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (ELEA) Üldtingimustest.

ELEA Üldtingimuste kohaselt vastutab ekspedeerija kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise ja kauba kahjustumise eest kauba veoks ülevõtmise ja kohaletoimetamise vahelisel ajal ning kohaletoimetamisega viivitamise eest.
Teatud juhtudel ekspedeerija vabaneb vastutusest (näiteks puudulik pakend, kauba omadus, kliendi eksimus).

Ekspedeerija vastutus on kahju tekitamisel rahaliselt piiratud.

Kauba kohaletoimetamisega viivitamise korral makstav hüvitis ei ületa veoraha suurust. Kauba kaotsimineku või vigastamise korral piirdub vastutus 8,33 SDR-ga kadunud või vigastatud kauba brutokaalu kg kohta.
SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik (8,33 SDR ~10 €), mille täpset väärtust näed siit.

Vedajate rahalise vastutuse piirmäär:

  • siseriiklikele autovedudele kohaldub võlaõigusseadus (VÕS). VÕS-i kohaselt on vedaja poolt maksmisele kuuluv hüvitis veose või selle osa kaotsimineku või kahjustumise eest piiratud 8,33 SDR-ga kadunud või kahjustunud veose või selle osa brutokaalu iga kilogrammi kohta.
  • rahvusvahelistele autovedudele kohaldub rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR konventsioon), mille kohaselt on vedaja vastutus samuti piiratud 8,33 SDR-ga brutokaalu iga kilogrammi kohta;

Veosekindlustuse info
Kuna ekspedeerijate ja vedajate vastutus on piiratud, ei pruugi vedaja poolt makstav hüvitis katta kogu tekkinud kahju, mille aga hüvitab veosekindlustuslepingu olemasolul kindlustusandja.

 

IMF SDR väärtus